ΑΡΧΕΣ και ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Φυσιογνωμία
Η Παράταξη αποτελεί ένωση προσώπων και συγκροτείται από ενεργούς πολίτες του Δήμου
Ωρωπού, που ευαισθητοποιούνται, ανεξάρτητα από την κομματική τους τοποθέτηση, απέναντι στα
καθημερινά ζητήματα που βιώνουν.

Η Παράταξη είναι ανοιχτή σε όλη την κοινωνία και τους φορείς της, με προτεραιότητα τη
νεολαία.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της βρίσκονται:
  • Ο σεβασμός στον άνθρωπο και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια
  • Η υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος για τη σφυρηλάτηση της λαϊκής ενότητας
  • Το περιβάλλον και ο πολιτισμός
  • Η ανάπτυξη και ανάδειξη της περιοχής προς όφελος των δημοτών
  • Η υπεράσπιση του κοινωνικού πλούτου και της περιουσίας του Δήμου που ανήκει στο λαό
  • Η υπεράσπιση της φυσιογνωμίας της Παράταξης στηρίζεται στη συμμετοχή των πολιτών του Δήμου.

2.  Στόχοι - Σκοποί
 α)  Η Παράταξη φιλοδοξεί να εκφράσει συλλογικά τις δημοκρατικές, πολιτιστικές, αισθητικές και
κοινωνικές ανησυχίες των ατόμων και φορέων του Δήμου.

 β) Στοχεύει σε μια βιώσιμη, λειτουργικά και αισθητικά αναβαθμισμένη ισόρροπη ανάπτυξη για
όλα τα χωριά του Δήμου.

 γ) Συνδέει τα τοπικά προβλήματα (ύδρευση, απόβλητα, αποχέτευση, οδικό δίκτυο, συγκοινωνία, Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός, ελεύθεροι χώροι, υποδομές υγείας-παιδείας- πολιτισμού-άθλησης) με τη γενικότερη πολιτική (θεσμική και οικονομική υστέρηση των ΟΤΑ, ανεργία, ξενοφοβία, κοινωνικοί αποκλεισμοί, αποδοχές εργαζομένων και συνθήκες εργασίας), ενώ
ταυτόχρονα αγωνίζεται ενάντια σε κάθε προσπάθεια κομματικοποίησης και εξάρτησης, απ’ όπου κι
αν προέρχονται, που διασπούν τη λαϊκή ενότητα.

 δ) Βασική πολιτική επιδίωξη της Παράταξης είναι η αμφισβήτηση της φιλοσοφίας που έχει
επιφέρει ο μνημονιακός Καλλικράτης και η καλλικρατική δομή.

ε) Τα μεγάλα χρονίζοντα προβλήματα του Δήμου μας αποτελούν για εμάς πρόκληση υπέρβασης,
έχοντας πάντα σταθερή επιδίωξη την επίλυσή τους, είτε ως Διοίκηση είτε ως Αντιπολίτευση.

Η θέλησή μας για επιτυχή παρουσία στα πράγματα του Δήμου, η ικανή στελέχωση της Παράταξης, η πλατειά κοινωνική συμμετοχή και στήριξη όπως και οι προγραμματικές επεξεργασίες, που θα ολοκληρώσουμε σε βάθος, θα διαμορφώσουν ως στρατηγική επιλογή τη διεκδίκηση της Διοίκησης του Δήμου.


3.  Αρχές Λειτουργίας
 α) Η απεύθυνση σε ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές ομάδες με διαφορετικές πεποιθήσεις, μας υποχρεώνουν να δεχτούμε ότι οι συμμετέχοντες στην Παράταξη πρέπει να συμφωνούν στις αρχές και το πρόγραμμα της Παράταξης.
Οι Καταστατικές Αρχές της Παράταξης δεσμεύουν όλους και όλες που συμμετέχουν.

 β) Οι αποφάσεις παίρνονται μέσα από συλλογική επεξεργασία στα όργανα της Παράταξης με την
αρχή της πλειοψηφίας και σταθερή επιδίωξη τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση.

 γ) Η ισοτιμία, η πληροφόρηση, η συμμετοχή στη διαμόρφωση των αποφάσεων, ο έλεγχος στα όργανα και η ανακλητότητα των εκπροσώπων της είναι κατοχυρωμένα στην Παράταξη.

 δ) Τα μέλη επιδιώκουν την κοινή δημόσια έκφραση.
Τα μέλη δικαιούνται να διατυπώνουν δημόσια την αντίθετη γνώμη τους, αφού προηγουμένως
αναφέρουν τη συλλογική απόφαση. Όσοι διαφωνούν έχουν το δικαίωμα να μην εκπροσωπήσουν
την Παράταξη στην εφαρμογή της απόφασης που διαφώνησαν.


4.  Δομή
Tα όργανα της Παράταξης είναι:

 α) Η Γενική Συνέλευση (Ολομέλεια) της Παράταξης (Γ.Σ.)
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο της Παράταξης, συγκαλείται τακτικά από τη Συντονιστική Ομάδα (Σ.Ο.), xαράζει τη συνολική πολιτική και ελέγχει την πορεία υλοποίησής της.

Συγκροτείται από τα μέλη της Παράταξης. Απαρτία έχει όταν υπερβαίνει το 50%+1 του αριθμού
των μελών της Παράταξης.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη της Παράταξης που είναι γραμμένα, οικονομικά τακτοποιημένα
και έχουν εγγραφεί πριν από δύο (2) Γ. Σ.

Εκλέγει ή ορίζει συναινετικά Σ.Ο. και Επικεφαλής (δυνάμει Υποψήφιο/α Δήμαρχο) της Παράταξης με καθολική μυστική ψηφοφορία. Ο/η Επικεφαλής εκλέγεται όταν έχει ψηφιστεί από το 50%+1 των μελών της Παράταξης.

Τις αποφάσεις της Γ.Σ. αναλαμβάνει να υλοποιήσει η Σ.Ο. στην οποία μετέχει και ο/η Επικεφαλής.
Η Σ.Ο. κάνει τον απολογισμό της στην επόμενη Γ.Σ., όπου γίνεται προσπάθεια ανανέωσής της σε
σημαντικό βαθμό (π.χ. το 1/3).

 β) Η Συντονιστική Ομάδα (Σ.Ο.)
Η Συντονιστική Ομάδα εκλέγεται ή ορίζεται συναινετικά από τη Γ.Σ.

Ο αριθμός των μελών της καθορίζεται από τη Γ.Σ.

Συγκαλείται από τη Γραμματεία τουλάχιστον κάθε μήνα. Απαρτία έχει όταν υπερβαίνει το 50%+1
των μελών της.

Διαμορφώνει και φέρει για έγκριση στη Γ.Σ, τη γενική πολιτική της Παράταξης. Επεξεργάζεται θέσεις ανά θεματικό πεδίο και εδαφικό διαμέρισμα. Συγκροτεί επιτροπές και με απόφασή της πλαισιώνει τις αντίστοιχες θέσεις των δημοτικών οργανισμών και επιτροπών με αξιοποίηση της αιρετής δημοτικής ομάδας και του ψηφοδελτίου.

Εκλέγει ή ορίζει συναινετικά Γραμματεία σε απαρτία.
Ορίζει υπεύθυνους επιτροπών και δημοτικών ενοτήτων.

Προγραμματίζει τη λειτουργία της Γ.Σ.

Κινητοποιεί τα μέλη της Παράταξης για την ανάπτυξη δράσεων: τόσο στα πλαίσια του Δήμου όσο και της Παράταξής μας.

 γ) Γραμματεία
Η Γραμματεία εκλέγεται ή ορίζεται συναινετικά από τη Σ.Ο. της Παράταξης.

Ορίζει ή εκλέγει Συντονιστή/τρια και Αναπληρωτή Συντονιστή/τρια.

Συγκαλείται τουλάχιστον 2 φορές το μήνα με ευθύνη του Συντονιστή/τριας.

Συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεων και προγραμματίζει τη λειτουργία τους.

Παρακολουθεί τη δημοτική δουλειά.

Αποφασίζει για επείγοντα πολιτικά ζητήματα ανάμεσα σε δύο συνεδριάσεις της Σ.Ο.

Η κατάσταση των μελών καταρτίζεται από τη Γραμματεία της Παράταξης και υπεύθυνος
τήρησής της (αλλαγές, εγγραφές, αποχωρήσεις κ.λπ.) είναι ο Συντονιστής/τρια.

 δ) Δημοτική Ομάδα (Δ.Ο.)
Η Δημοτική Ομάδα απαρτίζεται από τους αιρετούς δημοτικούς συμβούλους και το Συντονιστή της Παράταξης. Στις συνεδριάσεις μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη της Γραμματείας και απλά μέλη με καλή γνώση των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν. Το πλήθος των μη εκλεγμένων μελών δεν μπορεί να γίνεται εμπόδιο στην ομαλή συνεδρίασή της.

Καθορίζει την καθημερινή δράση και παρέμβαση της Παράταξης στα δημοτικά ζητήματα.

Με ευθύνη του Επικεφαλής, η Δ.Ο. συντάσσει σύντομη γραπτή αναφορά, που εγκρίνει η
επόμενη Γ.Σ.

 ε) Ο/η Επικεφαλής
Η Γ. Σ., εάν δεν έχει επιτευχθεί συναινετική λύση, εκλέγει με καθολική μυστική ψηφοφορία τον Επικεφαλής της Παράταξης (δυνάμει υποψήφιος/α Δήμαρχος) από τον κατάλογο των υποψηφίων.
Το αποτέλεσμα είναι έγκυρο αν στη ψηφοφορία έχουν πάρει μέρος πάνω από το 50%+1 των μελών.

Ο Επικεφαλής εκπροσωπεί την Παράταξη και συνεργάζεται στενά και δημιουργικά με τη Σ.Ο. και τον Συντονιστή/τρια.

 στ) Επιτροπές
Δημοτικές Ενότητες
Συγκροτούνται από τη Σ.Ο. που ορίζει και τους υπεύθυνους λειτουργίας τους.

Συζητούν σε τακτά χρονικά διαστήματα και προτείνουν στη Σ.Ο. θέσεις για τα προβλήματα της
περιοχής τους. Ενημερώνουν τους πολίτες και τους φορείς της περιοχής για τις προτάσεις της Παράταξης, μεριμνούν για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνικών δομών και μεταφέρουν τις
απόψεις της κοινωνίας της περιοχής τους στα όργανα της Παράταξης.

Θεματικές
Συγκροτούνται από τη Σ.Ο. που ορίζει και τους υπεύθυνους λειτουργίας τους.

Συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, επεξεργάζονται και εξειδικεύουν την πολιτική της Σ.Ο. στους αντίστοιχους τομείς, εισηγούνται προτάσεις για απόφαση. Προωθούν την πολιτική της Παράταξης με τη συμμετοχή των μελών τους στο Δημοτικό Συμβούλιο στις Επιτροπές και τους
Οργανισμούς του Δήμου, σε φορείς και συλλόγους των χωριών του Δήμου.

ζ) Οικονομική Επιτροπή
Ορίζεται από τη Γ.Σ. Διαχειρίζεται τα οικονομική της Παράταξης. Αποδίδει ετήσιο απολογισμό.


5. Κανονισμός Λειτουργίας της Παράταξης
 α) Μέλη της Παράταξης είναι όσοι και όσες ζουν, εργάζονται ή έχουν παραθεριστική κατοικία στο Δ. Ωρωπού, αποδέχονται το πρόγραμμα και τις αρχές της Παράταξης, συμμετέχουν στις δράσεις της τακτικά και πληρώνουν την ετήσια συνδρομή που καθορίζει η Γ.Σ. Μέλη της Παράταξης μπορούν επίσης να είναι και πολίτες που δεν είναι γραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου.

 β) Βασική αρχή της Παράταξης είναι η συλλογική επεξεργασία των θέσεων και η συλλογική της δράση με διαφάνεια και δημοκρατία για την επίτευξη των στόχων της.

γ) Βασική αρχή της Παράταξης είναι η τακτική εναλλαγή και η ανακλητότητα των μελών που στελεχώνουν τα όργανα.

 δ) Η συμμετοχή όλων είναι εθελοντική. Μέλος της Παράταξης παύει αυτοδίκαια να είναι όποιος προπαγανδίζει δημόσια υπέρ άλλης παράταξης ή απουσιάζει σε 3 συνεχόμενες Γ.Σ.

 ε) Ο καθορισμός εκλογικής τακτικής της Παράταξης αποφασίζεται στη Γ.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ο.

 στ) Την πρόταση για τη συγκρότηση ψηφοδελτίου επεξεργάζεται η Γραμματεία με τη Σ.Ο. και εγκρίνεται τελικά από τη Γ.Σ. Όλοι οι υποψήφιοι είναι μέλη της Παράταξης.

 ζ) Όλα τα όργανα και οι επιτροπές της Παράταξης λειτουργούν ανοιχτά, με δικαίωμα λόγου για όσα μέλη παραβρίσκονται.

 η) Όλα τα όργανα και οι επιτροπές της Παράταξης πραγματοποιούν ετήσιο απολογισμό δράσης στα αντίστοιχα σώματα από τα οποία εκλέγονται.

θ) Η Παράταξη πραγματοποιεί δημόσιο απολογισμό για τη δράση της στο λαό του Δήμου κάθε χρόνο.

ι) Βασική αρχή, μέσα από ανοιχτές Γενικές Συνελεύσεις, η λειτουργία ενημέρωσης και ζύμωσης των δημοτών σε καίρια και σημαντικά θέματα που απασχολούν το Δήμο.

ια) Βασική αρχή η επιδίωξη επίλυσης σημαντικών προβλημάτων με Δημοψηφίσματα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το sinergasia.politon.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια.